Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động 2019

Các bạn thân mến, với việc thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi vào ngày 20/11/2019 đã giúp Việt Nam tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong Bộ Luật Lao động 2019 sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng.

bo-luat-lao-dong-moi-2020

Để các nội dung của Bộ Luật Lao động 2019 được đi vào thực thi, nhà nước đã ban hành một số văn bản quan trọng, hướng dẫn.

An toàn lao động Hải Dương cập nhập một số văn bản quan trọng nhà nước đã ban hành và có hiệu lực trong Quý I/2021:

TT

Văn bản hướng dẫn

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 152/2020NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

15/02/2021

Nghị định 145/2020NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

01/02/2021

3

Nghị định 135.2020NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

01/01/2021

4

Thông tư 10/2020TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

01/01/2021

5

Thông tư 09/2020TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên

15/3/2021

Dự kiến ban hành 14 Nghị định, 06 Thông tư và 01 Quyết định

bổ sung:

chính sách mới

Theo QUYẾT ĐỊNH SỐ 24QĐ-TTg ngày 06/01/2020, dự kiến sẽ có 14 Nghị định, 06 Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng để hướng dẫn Bộ Luật lao động 2019.

Stt

Nội dung  

 1.  

Nghị định quy định việc tuyn dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (khoản 3 Điều 150)

 1.  

Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (khoản 9 Điều 154; Điều 157)

 1.  

Nghị định quy định về quản lý lao động, hợp đồng lao động kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tiền lương (khoản 3 Điều 12; khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35; điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 3 Điều 51; khoản 4 Điều 46 và khoản 4 Điều 47; khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131; khoản 4 Điều 91; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98)

 1.  

Nghị định quy định về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao đng (khoản 2 Điều 54)

 1.  

Nghị định quy định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (khoản 4 Điều 63)

 1.  

Nghị định quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (khoản 1 Điều 68, khoản 4 Điều 68; khoản 7 Điều 76; khoản 2 Điều 84; khoản 3 Điều 85)

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia (khoản 3 Điều 92)

 1.  

Nghị định quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi (khoản 5 Điều 107; khoản 7 Điều 113)

 1.  

Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình (khoản 2 Điều 161)

 1.  

45. Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới (Điều 135)

 1.  

Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động (khoản 4 Điều 172; khoản 2 Điều 176; khoản 2 Điều 174)

 1.  

Nghị định quy định về giải quyết tranh chấp lao động (khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 210)

 1.  

Nghị định quy định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công (khoản 2 Điều 209)

 1.  

Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu (khoản 5 Điều 169)

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia (khoản 2 Điều 92)

 1.  

Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể (khoản 4 Điều 73)

 1.  

Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm (khoản 3 Điều 143)

 1.  

Thông tư quy định về hợp đồng lao động (khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 21)

 1.  

Thông tư quy định danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con (khoản 1 Điều 142)

 1.  

Thông tư quy đnh việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc (khoản 4 Điều 145)

 1.  

Thông tư quy định danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (khoản 3 Điều 147)

(An toàn lao động Hải Dương sẽ tiếp tục cập nhập khi có văn bản mới )

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Đường An Định, Phường Việt Hoà, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0904 052 152
0913 643 688
1900 6128

Bản đồ

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

<